SYSTÉM ŘÍZENÍ IMS

SYSTÉM ŘÍZENÍ IMS

Akreditovaná laboratoř

Mezinárodní akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 2018 pro provádění statických zatěžovacích zkoušek v České republice (dle ČSN 73 6209) a na Slovensku (dle STN 73 6209).

Český institut pro akreditaci vydal „Osvědčení o akreditaci“ pod č. 169/2019 ze dne 12.4.2019 pro zkušební laboratoř č. 1608.

ISO

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení zahrnující soulad s požadavky evropských norem pro systém řízení kvality:

ČSN EN ISO 9001 - Systém managmentu kvality

ČSN EN ISO 14001 - Systém environmentálního managementu

ČSN ISO 45001 - Systém managmentu BOZP 

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Kdo může podat oznámení?

  1. Zaměstnanec společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (dále jen „SHP“) a další osoby vykonávající pracovní činnost pro SHP na základě dohody.
  2. Osoby vykonávající práva a povinnosti na základě smlouvy se SHP, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jak podat oznámení?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v SHP nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel je nebo byl v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a toto protiprávní jednání

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
  4. porušuje jiný právní předpis nebo právní předpis Evropské unie v oblasti uvedené ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na adrese elektronické pošty: oznamovatel@shp.eu

nebo lze zanechat hlasovou zprávu na telefonním čísle: 604 961 434.

K oznámení mají přístup pouze příslušné osoby, kterými jsou:

  1. Pavla Neckářová, T: 547 101 850
  2. Miloš Vejchoda, T: 547 101 862

Oznámení lze také podat osobně u příslušných osob, a to na žádost oznamovatele, přičemž příslušná osoba přijme oznámení v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne požádání.

Externí oznamovací systém:

Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona o ochraně oznamovatelů, vedeném Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz