Půdorysně zakřivená konstrukce podepřená anebo zavěšená na oblouku

Realizace 2014

Funkce mostní konstrukce s rozpětím 69,55 m, která je tvořena půdorysně zakřivenou konstrukcí s poloměrem 37,5 m, byla ověřena na modelu postaveném v měřítku 1:10. Mostovka byla tvořena dvěma větvemi vetknutými do kotevních bloků. Jedna větev byla v ose podepřena šikmými vzpěrami vycházejícími ze skloněného oblouku, druhá větev byla zavěšena na vnitřním okraji na skloněném oblouku. Obě mostovky byly tvořeny ocelovou trubkou spřaženou s betonovou deskou. Model byl zkoušen pro několik poloh nahodilého zatížení, na závěr byl ověřen pro mezní zatížení.

Ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Experimenty byly realizovány ve zkušebně Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT-FAST, Brno.

Délka konstrukce

-

Poloha

-

Rozpětí

-

Typ konstrukce

-

Šířka nosné konstrukce

-

Rozsah práce

-